Adatkezelés

Regisztráció
Vásárlás felhasználói regisztrációval is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges ismét megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt. Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.

A megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk
Az Ön megrendeléséért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut 5 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre. Ha Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét visszafizetjük.

Panaszkezelés
Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos panaszait, észrevételeit a "Kapcsolat" menüpont alatti ürlap kitöltésével, a info@galbacslovasbolt.hu e-mail címen, vagy a +36309279286-es telefonszámon, illetve a 5600 Békéscsaba, Bartók B. út 46-50. címre postai levél útján is közölheti. A bejelentésre legkésőbb 30 napon belül a panasz közlésével azonos módon érdemi választ adunk.

Elállás joga
A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé, vagy ha az romlandó és/vagy a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta. Bővebben erről itt olvashat.

Ezzel szemben Galbács Mihály e.v. biztosítja, hogy a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül a vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától. Ebben az esetben Galbács Mihály e.v. köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást követő harminc napon belül. A termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli.

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül teheti meg. Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 14 nap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma. A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli!

Jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésekkel kapcsolatban lásd:
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

A szállítástól való elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a fenti feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia!

Megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről.

A megrendelő a kiszállítás megkezdéséig (a csomag futárnak történő átadása) jogosult a megrendelés utólagos módosítására, díjtalan elállásra. Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell az info@galbacslovasbolt.hu címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt az Üzemeltető visszajelezte.

Adatkezelési feltételek
A galbacslovasbolt.hu honlap, illetve azt működtető Galbács Mihály e.v. (a továbbiakban: adatkezelő) a honlapon nyújtott egyes szolgáltatásokat előzetes regisztrációhoz köti. E szolgáltatások igénybe vételéhez történő regisztrációkor olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A honlapon keresztül birtokában jutott minden adatot az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

A honlap látogatásakor (regisztráció nélkül is) az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára:
• látogató IP-címe,
• látogatás kezdete (oldalanként),
• látogatás vége (oldalanként).

A regisztráció során a honlap látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük:
• teljes név,
• e-mail cím,
• telefonszám,
• lakcím,
• szállítási cím(ek).

A honlapon történő megrendeléskor a megrendelőtől az alábbi adatok megadását is kérjük:
• számlázási név és cím,
• szállítási név és cím
• kapcsolattartó személy és elérhetősége.

A regisztráció és hozzászólás, illetve a megrendelés során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek:
• IP-cím,
• időpont.

Hírlevél, regisztráció
A galbacslovasbolt.hu oldalon található bármely hírlevél űrlapon keresztül a feliratkozás csak az adatkezelési feltételek ismeretében, és a feliratkozó egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával valósulhat meg. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a következő módokon:
• küldjön egy e-mailt az info@galbacslovasbolt.hu e-mail címre "leiratkozom" tárgymezővel,
• a kimenő e-mailek végén található "Leiratkozás" linkre kattintással.

A regisztráció, illetve a megrendelés önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre. A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz a látogató a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja:
• hírlevél küldése,
• saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése,
• évente néhány alkalommal más, a regisztrált látogatót feltehetően érdeklő termék vagy szolgáltatás népszerűsítése.

Az adatkezelő a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is. Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat vonja be egyes technikai részfeladatok elvégzésébe:
• Magyar Posta Logisztika,
• M-Design.

A regisztrált látogató az alábbi módon kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást:
• küldjön egy e-mailt az info@galbacslovasbolt.hu címre. A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az adatkezelő jogosult az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult. A regisztráció megszüntetésekor a megadott e-mail címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre, majd a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból. Az adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:
• regisztrációhoz tartozó e-mail cím,
• regisztráció időpontja,
• regisztrációhoz használt IP-cím,
• regisztráció megszüntetésének időpontja,
• regisztrációhoz megszüntetéséhez használt IP-cím.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törlésének érintett általi törlésének kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

Adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele. A szerződések létrejöttének bizonyítása a szerződések teljesítése érdekében.

A vásárló jogérvényesítési lehetőségeit az Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az NAIH segítségét is (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400).

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai az ügyfélszolgálaton keresztül elérhetők.

Galbács Mihály e.v. tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat.

Jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésekkel kapcsolatban lásd: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.